Please update your Flash Player to view content.

Меню

Опитування

Я відвідую бібліотеку, щоб:
 
Chudovisko poganisko Gagarin i barselona Karpatsky kapkan 9 Shishkin
Сашко ДЕР­МАН­СЬ­КИЙ. Чу­до­ве чу­до­вись­ко і по­га­не по­га­нись­ко Руслан ГОРОВИЙ. Га­га­рін
і Бар­се­ло­на
Сергій УХА­ЧЕВ­СЬКИЙ. Кар­пат­ський кап­кан Великие
художники.
Шишкин. Т. 9
WiFi Logo 1 PB logo2
Arenev podiiПрезентація книжки Володимира Арє­нє­ва «Міс­то ти­ся­чі две­рей». Зуст­річ з ав­то­ром

6 жовтня 2016 року під­літ­ко­ва ауди­то­рія на­шої чи­таль­ні — се­ми­клас­ни­ки при­ват­ної шко­ли «Афі­ни» — отри­ма­ла мож­ли­вість від­кри­ти для се­бе сто­рін­ки фан­тас­тич­ної по­віс­ті Во­ло­ди­ми­ра Арє­нє­ва «Міс­то ти­ся­чі две­рей». Під час її пред­пре­м’єр­ної пре­зен­та­ції у біб­ліо­те­ці за учас­тю са­мо­го ав­то­ра на­пе­ре­дод­ні пред­став­лен­ня книж­ки на що­річ­но­му «Лі­Тер­ра­Ко­ні» чи­та­чі ді­зна­лись про іс­то­рію на­пи­сан­ня кни­ги, сю­жет­ні лі­нії, особ­ли­вос­ті ство­рен­ня ілюст­ра­цій до ви­дан­ня та про труд­но­щі, із яки­ми сти­ка­ється ху­дож­ник на шля­ху до пе­ре­вті­лен­ня тек­сту в ху­дож­ні об­ра­зи, ра­зом із пись­мен­ни­ком по­ри­ну­ли в ав­то­біо­гра­фіч­ні спо­га­ди Арєнєва, його твор­чі здо­бут­ки, лі­те­ра­тур­ні сві­ти його ге­ро­їв.
Детальніше
Den architekturi podii«Світові шедеври архітектури». Елек­трон­на пре­зен­та­ція, при­свя­че­на Все­світ­ньо­му дню ар­хі­тек­то­ра

5 жовтня 2016 року увазі наших чи­та­чів — уч­нів 8-В кла­су лі­цею № 142, — які цьо­го дня за­ві­та­ли до від­ді­лу мис­тецтв чи­таль­ні, бу­ла пред­став­ле­на елек­трон­на пре­зен­та­ція «Сві­то­ві ше­дев­ри ар­хі­тек­ту­ри», ад­же 3 жовт­ня своє про­фе­сій­не свя­то в усьо­му сві­ті від­зна­ча­ли са­ме ар­хі­тек­то­ри. Ра­зом з ав­то­ром пре­зен­та­ції — біб­ліо­те­ка­рем від­ді­лу мис­тецтв Ка­те­ри­ною Стан­ке­вич — ауди­то­рія від­чу­ла се­бе ар­хі­тек­то­ра­ми-манд­рів­ни­ка­ми, пе­ре­гля­нув­ши сві­то­ві ше­дев­ри ар­хі­тек­ту­ри, її но­віт­ні зраз­ки, по­ді­лив­шись влас­ни­ми вра­жен­ня­ми від по­ба­че­но­го і по­чу­то­го.
Детальніше
Bilibin podii«Словно волшебнику радужной сказ­ки, Бог дал ху­дож­ни­ку кис­ти и крас­ки!». Пре­зен­та­ція ви­став­ки ди­тя­чих ма­люн­ків, при­свя­че­на 140-річ­чю від дня на­род­жен­ня ви­дат­но­го ро­сій­сько­го жи­во­пис­ця, ху­дож­ни­ка-гра­фі­ка Іва­на Яко­ви­ча Бі­лі­бі­на

4 жовтня 2016 року продемонструвати свої та­лан­ти у від­ді­лі мис­тецтв на­шої біб­ліо­те­ки зі­бра­лись юні об­да­ро­ва­ні ви­хо­ван­ці об­ра­зо­твор­чих об’єд­нань Цент­ру по­за­шкіль­ної ро­бо­ти Свя­то­шин­сько­го райо­ну м. Києва. Пред­став­ле­ні на ви­став­ці кар­ти­ни мо­ло­дих ху­дож­ни­ків за мо­ти­ва­ми твор­чос­ті ви­дат­но­го ро­сій­сько­го ху­дож­ни­ка-ілюст­ра­то­ра Іва­на Бі­лі­бі­на, спов­не­ні ін­ди­ві­ду­аль­нос­ті та не­пов­тор­нос­ті ви­ко­нав­ця, спра­ви­ли не­за­бут­нє ес­те­тич­не вра­жен­ня на ауди­то­рію. Від­крит­тя ви­став­ки су­про­вод­жу­ва­лось мис­тець­кою лек­цією ху­дож­ни­ці Оль­ги Адам про ма­ло­ві­до­мі фак­ти з жит­тя ху­дож­ни­ка, те­ма­тич­ною книж­ко­вою ви­став­кою, ві­део­ма­те­ріа­ла­ми.
Детальніше
Gutnichenko podiiМандрівка до читальні разом із пись­мен­ни­цею Ал­лою Гут­ні­чен­ко, при­свя­че­на Все­ук­ра­їн­сько­му дню біб­ліо­тек

29 вересня 2016 року до бібліотеки зуст­рі­ти­ся з на­ши­ми чи­та­ча­ми — уч­ня­ми 5-А та 6-А кла­сів спе­ціа­лі­зо­ва­ної школи № 102 — за­ві­та­ла мо­ло­да пись­мен­ни­ця, а за фа­хом — еко­лог, — Ал­ла Гут­ні­чен­ко. Усі ра­зом во­ни по­манд­ру­ва­ли сто­рін­ка­ми кни­жок, пре­зен­то­ва­них ав­тор­кою, «На­пи­са­на іс­то­рія» та «Не­на­пи­са­на іс­то­рія», за­ну­рив­шись у світ ці­ка­вих при­год дів­чин­ки Віо­ли. А сим­во­ліч­ним на­пе­ре­дод­ні свя­та біб­ліо­тек став той факт, що іс­то­рія, яка роз­гор­ну­лась у тво­рах па­ні Ал­ли, бе­ре свій по­ча­ток са­ме в біб­ліо­те­ці.
Детальніше
Cushko podii«Я з дитинства з книгою дружу». Зуст­річ з пись­мен­ни­ком Сер­гі­єм Цуш­ком, при­свя­че­на Все­ук­ра­їн­сько­му дню біб­ліо­тек

28 вересня 2016 року з нагоди Все­ук­ра­їн­сько­го дня біб­ліо­тек до від­ді­лу об­слу­го­ву­ван­ня до­шкіль­ни­ків та уч­нів 1-4 кла­сів біб­ліо­те­ки на зуст­річ з на­ши­ми най­мен­ши­ми чи­та­ча­ми — ви­хо­ван­ця­ми ди­тя­чо­го сад­ка № 11 — зі свої­ми ці­ка­ви­ми та пов­чаль­ни­ми вір­ша­ми і опо­ві­дан­ня­ми за­ві­тав пись­мен­ник, по­ет Сер­гій Цуш­ко. Усі ра­зом по­манд­ру­ва­ли учас­ни­ки за­хо­ду сто­рін­ка­ми «хо­роб­ри­ми» та «ро­зум­ни­ми», «ку­мед­ни­ми», «не­вга­мов­ни­ми» та «пу­стот­ли­ви­ми», взя­ли участь у «смач­ній» лі­те­ра­тур­ній грі.
Детальніше
Babiy Yar podii«Бабин Яр. Згадуємо і молімось!». Зуст­річ-роз­дум, при­свя­че­на 75-річ­чю тра­гіч­них по­дій у Ба­би­но­му Яру

21 вересня 2016 року відділ об­слу­го­ву­ван­ня уч­нів 5-10 кла­сів біб­ліо­те­ки ра­зом з де­ся­ти­клас­ни­кам гім­на­зії На­ціо­наль­но­го пе­да­го­гіч­но­го уні­вер­си­те­ту ім. М. Дра­го­ма­но­ва ще раз ско­лих­ну­ли над­зви­чай­но тра­гіч­ні, але та­кі важ­ли­ві для су­час­но­го по­ко­лін­ня спо­га­ди про по­дії у Ба­би­но­му Яру. Хро­но­ло­гію по­дій, що ста­лись у гли­бо­ких ярах на око­ли­ці Киє­ва, вра­жаю­чі циф­ри і жах­ли­ві фак­ти, те­ма­тич­ні ві­део­ма­те­ріа­ли ауди­то­рії пред­ста­ви­ли стар­ший нау­ко­вий спів­ро­біт­ник Ми­хай­ло Гу­тор та за­ві­ду­вач від­ді­лу між­на­род­них зв’яз­ків Іри­на Ми­цак На­ціо­наль­но­го істо­ри­ко-ме­мо­ріаль­но­го за­по­від­ни­ку «Ба­бин Яр». За­ві­ду­вач від­ді­лу об­слу­го­ву­ван­ня уч­нів 5-10 кла­сів Са­ло­ме Ен­ги­ба­рян ознайо­ми­ла при­сут­ніх з ху­дож­ньою та іс­то­ри­ко-до­ку­мен­таль­ною лі­те­ра­ту­рою на те­му зуст­рі­чі з фон­дів біб­ліо­те­ки.
Детальніше
Архів подій

 

Анонси

Cinema logo

У жовтні 2016 року

26.10.2016 р. Для наймолодшого читача
«Вивчіть правила пожежні,
Будьте завжди обережні.
Знає хай дитина кожна:
Жартувать з вогнем не можна».
Інформаційно-виховна година
Kukly_logoЛЯЛЬКОВИЙ ТЕАТР ЗАПРОШУЄ!

27 жовтня 2016 року
о 16-00 у відділі обслуговування дошкільників та учнів 1-4 класів відбудеться вистава «Осінні турботи».
28.10.2016 р. «Все пам’ятає батьківська земля — і грім гармат, і визволення день». Огляд літератури (до Дня визволення України від фашистських загарбників)

У листопаді 2016 року

03.11.2016 р. Для наймолодшого читача
«Хай завжди буде книга». Творча зустріч за участі автора Оксани Шпортько (до Дня української писемності та мови)
08.11.2016 р. «О мово моя, душа голосна України!». Мовознавчий нарис (до Дня української писемності та мови)
09.11.2016 р. «В тобі, мистецтво, у тобі одному є захист: у красі незнаних слів!». Святковий концерт. Виставка творчих робіт (до Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва)
15.11.2016 р. «За горами, за лісами, за широкими морями». Казкотерапія (до 160-річчя написання казки «Коник-Горбоконик» П. П. Єршова)
16.11.2016 р. «Пізнай себе, зрозумій іншого!». Роздум-обговорення (до Міжнародного дня толерантності)
17.11.2016 р. «Українська хата». Народознавчий екскурс
25.11.2016 р. «Незгасні свічечки болю і скорботи». Вечір пам’яті (до Дня пам’яті жертв голодоморів)