Please update your Flash Player to view content.

Меню

Опитування

Я відвідую бібліотеку, щоб:
 
Chudovisko poganisko Gagarin i barselona Karpatsky kapkan 9 Shishkin
Сашко ДЕР­МАН­СЬ­КИЙ. Чу­до­ве чу­до­вись­ко і по­га­не по­га­нись­ко Руслан ГОРОВИЙ. Га­га­рін
і Бар­се­ло­на
Сергій УХА­ЧЕВ­СЬКИЙ. Кар­пат­ський кап­кан Великие
художники.
Шишкин. Т. 9
WiFi Logo 1 PB logo2
Poklad podii«Поезія, як усмішка душі». Пое­тич­ний вер­ні­саж за учас­ті ук­ра­їн­ської пое­те­си На­тал­ки Пок­лад

16 вересня 2016 року після літніх ка­ні­кул і від­діл об­слу­го­ву­ван­ня до­шкіль­ни­ків та уч­нів 1-4 кла­сів на­шої біб­ліо­те­ки пое­тич­ним вер­ні­са­жем гос­тин­но від­крив свої две­рі ма­лень­ким від­ві­ду­ва­чам — уч­ням 3-А та 4-А кла­сів гім­на­зії № 153 ім. О. С. Пуш­кі­на, — на зуст­річ з яки­ми із пре­зен­та­цією своєї но­вої кни­ги «Не­би­ли­ці» і не тіль­ки до чи­таль­ні за­ві­та­ла ук­ра­їн­ська пись­мен­ни­ця, пое­те­са На­тал­ка Пок­лад. Із за­хоп­лен­ням слу­ха­ла ауди­то­рія про жит­тя і твор­чість ав­тор­ки, шлях кни­ги від ав­тор­сько­го ру­ко­пи­су до дру­ко­ва­но­го ілюст­ро­ва­но­го ви­дан­ня, за­хо­пи­ла гос­тю де­мон­стра­цією влас­них ма­люн­ків за мо­ти­ва­ми вір­шів па­ні На­тал­ки, де­кла­му­ван­ням її тво­рів, ак­тив­ною учас­тю у лі­те­ра­тур­ній грі.
Детальніше
Den bibliografii podii«Перехресні стежки творчості Іва­на Фран­ка».
День біб­ліо­гра­фії


15 вересня 2016 року співробітники від­ді­лів об­слу­го­ву­ван­ня біб­ліо­те­ки та го­сті чи­таль­ні у рам­ках дня біб­ліо­гра­фії, при­свя­че­но­го жит­тю та твор­чос­ті ге­ні­аль­но­го ук­ра­їн­сько­го пое­та, пись­мен­ни­ка, і, пе­ред усе, ве­ли­ко­го гро­ма­дя­ни­на, від­да­но­го си­на Ук­раї­ни Іва­на Фран­ка, за­ну­ри­ли на­ших чи­та­чів у ча­рів­ний світ Фран­ко­во­го сло­ва. За­вдя­ки різ­но­ма­ніт­ній лі­те­ра­ту­рі, пред­став­ле­ній на те­ма­тич­них книж­ко­вих ви­став­ках, від­ві­ду­ва­чі від­чу­ли гли­би­ну, на­пов­не­ність, не­ви­черп­ну си­лу тво­рів Ка­ме­ня­ра. Цього дня у від­ді­лі мис­тецтв зав­дя­ки ін­фор­ма­цій­но на­си­че­ній роз­по­ві­ді біб­ліо­те­ка­ря від­ді­лу Ма­ри­ни Лео­ні­дів­ни Лах­нен­ко, чи­тан­ням вго­лос та ві­део­ма­те­ріа­лам від­бу­лось зна­йом­ство на­ших чи­та­чів — уч­нів 2-х кла­сів СЗОШ № 41 — із твор­чіс­тю Іва­на Фран­ка. А у гос­ті до чи­та­чів від­ді­лу об­слу­го­ву­ван­ня уч­нів 5-10 кла­сів біб­ліо­те­ки — уч­нів 8-х кла­сів ки­їв­сько­го лі­цею № 142 — ра­зом при­га­да­ти вже до­бре ві­до­мі фак­ти зі сві­ту ве­ли­ко­го Ук­ра­їн­ця та від­кри­ти шко­ля­рам но­ві гра­ні жит­тя та твор­чос­ті мит­ця за­ві­та­ла за­ступ­ник ди­рек­то­ра з нау­ко­во-ме­то­дич­ної ро­бо­ти На­ціо­наль­но­го му­зею лі­те­ра­ту­ри Ук­раї­ни Та­ма­ра Си­до­рен­ко. Ауди­то­рію та­кож за­хо­пив пе­ре­гляд ві­део­ма­те­ріа­лів, участь у лі­те­ра­тур­них іг­рах та флеш­мо­бі.
Детальніше
Ribalko podii1«Марічка і Червоний Король».
Презентація книжок Марини Рибалко


13 вересня 2016 року на зустріч із на­ши­ми чи­та­ча­ми — п’я­ти­клас­ни­ка­ми спе­ціа­лі­зо­ва­ної шко­ли № 102 та лі­цею № 142 — до біб­ліо­те­ки із пре­зен­та­цією кни­жок «Ма­річ­ка і Чер­во­ний ко­роль. По­до­рож ту­ди, де сніг» та «Ма­річ­ка і Чер­во­ний ко­роль. Міс­то не­по­кір­них», ви­да­них у 2016 ро­ці «Ви­дав­ницт­вом Ста­ро­го Ле­ва», за­ві­та­ла ав­тор­ка тво­рів — мо­ло­да пись­мен­ни­ця Ма­ри­на Ри­бал­ко. Спіл­ку­ва­лись про жит­тя, про­фе­сій­ні упо­до­бан­ня, твор­чі здо­бут­ки па­ні Ма­ри­ни, сього­ден­ня ав­тор­ки та пла­ни на май­бут­нє. А мо­ре ди­тя­чих за­пи­тань, по­де­ку­ди зов­сім не­спо­ді­ва­них, ство­ри­ло ат­мо­сфе­ру не­ви­му­ше­нос­ті спіл­ку­ван­ня, щи­рос­ті та до­ві­ри.
Детальніше
gavrosh podii1«Світ пригод Сашка Гавроша».
Літе­ра­тур­на по­до­рож. Зуст­річ з пись­мен­ни­ком


12 вересня 2016 року після літніх ре­монт­них ро­біт пер­шим гос­тем онов­ле­ної чи­таль­ні для на­ших чи­та­чів — уч­нів 7-го кла­су спе­ціа­лі­зо­ва­ної шко­ли № 102 та 8-го кла­су гім­на­зії На­ціо­наль­но­го пе­да­го­гіч­но­го уні­вер­си­те­ту іме­ні М. П. Дра­го­ма­но­ва — став уж­го­род­ський пись­мен­ник і жур­на­ліст Олек­сандр Гав­рош. Із ве­ли­кою за­ці­кав­ле­ніс­тю і за­до­во­лен­ням ді­ти слу­ха­ли про твор­чі здо­бут­ки ав­то­ра, ра­зом при­га­да­ли вже дав­но знайо­мих улюб­ле­них ге­ро­їв та їх при­го­ди, по­знайо­ми­лись із но­ви­ми ви­дан­ня­ми, які пре­зен­ту­вав пись­мен­ник. Впро­довж не­ви­му­ше­но­го і ці­ка­во­го діа­ло­гу ауди­то­рія отри­ма­ла від­по­ві­ді на без­ліч за­пи­тань.
Детальніше
Архів подій

 

Анонси

Cinema logo

У вересні 2016 року

29.09.2016 р. Мандрівка у читальню «Скарбниця духовності» (до Всеукраїнського дня бібліотек)

У жовтні 2016 року

04.10.2016 р. «Словно волшебнику радужной сказки, Бог дал художнику кисти и краски!». Знайомство з художником. Презентація виставки дитячих малюнків (до 140-річчя від дня народження видатного російського ілюстратора, графіка, театрального художника Івана Яковича Білібіна)
05.10.2016 р. «Світові шедеври архітектури». Електронна презентація (до Всесвітнього дня архітектора)
06.10.2016 р. Для наймолодшого читача
«Кожна пригода — до роздумів нагода». Казкова мандрівка (до 120-річчя від дня народження російського прозаїка Євгена Шварца)
11.10.2016 р. «Малювати картину руками не можна, лише серцем, що б’є у душі…». Зустріч з художником. Майстер-клас (до Дня художника)
12.10.2016 р. «Будеш гордим за чесноти запорізьких козаків!». Історичний хронограф (до Дня українського козацтва)
13.10.2016 р. «…Всім серцем любіть Україну свою — і вічні ми будемо з нею…». Година слави (до Дня захисника України)
«Ми славу співаєм героям країни, воїнам світла — Захисникам України!». Святковий концерт (до Дня захисника України)
26.10.2016 р. Для наймолодшого читача
«Вивчіть правила пожежні,
Будьте завжди обережні.
Знає хай дитина кожна:
Жартувать з вогнем не можна».
Інформаційно-виховна година
Kukly_logoЛЯЛЬКОВИЙ ТЕАТР ЗАПРОШУЄ!

27 жовтня 2016 року
о 16-00 у відділі обслуговування дошкільників та учнів 1-4 класів відбудеться вистава «Осінні турботи».
28.10.2016 р. «Все пам’ятає батьківська земля — і грім гармат, і визволення день». Огляд літератури (до Дня визволення України від фашистських загарбників)