Please update your Flash Player to view content.

Меню

Опитування

Я відвідую бібліотеку, щоб:
 
Chudovisko poganisko Gagarin i barselona Karpatsky kapkan 9 Shishkin
Сашко ДЕР­МАН­СЬ­КИЙ. Чу­до­ве чу­до­вись­ко і по­га­не по­га­нись­ко Руслан ГОРОВИЙ. Га­га­рін
і Бар­се­ло­на
Сергій УХА­ЧЕВ­СЬКИЙ. Кар­пат­ський кап­кан Великие
художники.
Шишкин. Т. 9
WiFi Logo 1 PB logo2
Zubkov podii«Борітеся — поборете! Вам Бог по­ма­гає!». Зуст­річ з мо­во­знав­цем, шев­чен­ко­лю­бом Ми­ко­лою Зуб­ко­вим

Shevch berezen 2012 podiiУ рамках заходів
Шевченківського березня-2016


3 березня 2016 року у нашій чи­таль­ні роз­по­чав­ся цикл за­хо­дів у рам­ках Шев­чен­ків­сько­го бе­рез­ня, про­ве­ден­ня яко­го вже ста­ло тра­ди­цій­ним та зна­ко­вим для біб­ліо­те­ки, яка но­сить по­чес­не ім’я Коб­за­ря. На­ші чи­та­чі — уч­ні гім­на­зії № 38, лі­цею «Уні­вер­сум» — зна­йоми­лись із книж­ко­ви­ми ви­став­ка­ми, ху­дож­ні­ми екс­по­зи­ція­ми, при­свя­че­ни­ми жит­тє­во­му і твор­чо­му шля­ху Та­ра­са. На­пов­ни­тись шев­чен­ків­ським ду­хом цього дня при­сут­нім до­по­мав гіс­ть зуст­рі­чі — нау­ко­вець, пред­став­ник хар­ків­ської нау­ко­вої шко­ли, шев­чен­ко­люб, упо­ряд­ник най­пов­ні­шо­го з ви­дань «Коб­за­ря» Ви­дав­ни­чо­го до­му «Шко­ла» з фон­дів чи­таль­ні Ми­ко­ла Зуб­ков. Мо­во­зна­вець по­ді­лив­ся сво­їм шля­хом до осяг­нен­ня ве­ли­ко­го Шев­чен­ко­во­го сло­ва, зро­бив істо­рич­ний екс­курс ви­дан­ня­ми «Коб­за­ря», зу­пи­нив­ся на зна­чен­ні збір­ки у ста­нов­лен­ні ук­ра­їн­ської мо­ви та лі­те­ра­ту­ри, ви­сло­вив свої дум­ки що­до змін, яких за­знає су­час­не ук­ра­їн­ське сло­во. Окра­сою зуст­рі­чі став спів Ан­ни-Ма­рії Ми­ро­но­вої, у ви­ко­нан­ні якої про­лу­на­ли дві піс­ні на сло­ва Та­ра­са, та гра на бан­ду­рі Яро­сла­ва Джусь.
Детальніше
Kuyava podii«Література — найшляхетніша з про­фе­сій». Біб­ліо­теч­ний жур­фікс. Зуст­річ з ук­ра­їн­ською пись­мен­ни­цею Жан­ною Куя­вою, при­свя­че­на Все­світ­ньому дню пись­мен­ни­ка

2 березня 2016 року напередодні Все­світ­нього дня пись­мен­ни­ка по­ді­ли­ти­ся жит­тє­вим і твор­чим дос­ві­дом із чи­та­ча­ми біб­ліо­те­ки — сту­ден­та­ми Уні­вер­си­тет­сько­го ко­лед­жу Ки­їв­сько­го уні­вер­си­те­ту ім. Б. Грін­чен­ка та Ко­лед­жу еко­но­мі­ки, пра­ва та ін­фор­ма­цій­них тех­но­ло­гій «Крок», вчи­те­ля­ми, біб­ліо­те­ка­ря­ми, ша­ну­валь­ни­ка­ми твор­чос­ті — до нас за­ві­та­ла ук­ра­їн­ська пись­мен­ни­ця, жур­на­ліст­ка ро­дом з Во­ли­ні Жан­на Куя­ва. На­пов­нив­ши чи­таль­ню ней­мо­вір­ним сві­том, по­зи­ти­вом і вес­ня­но-ру­дою жі­но­чою ча­рів­ніс­тю, ав­тор­ка ді­ли­лась із ауди­то­рією сво­їм ба­чен­ням жит­тя, твор­чи­ми здо­бут­ка­ми, пе­ред­іс­то­рія­ми на­пи­сан­ня тво­рів.
Детальніше
Bachinsky podii«140 децибелів тиші». Сторінками книжки. Зустріч з Андрієм Бачинським

1 березня 2016 року на зустріч із нашими чи­та­ча­ми — уч­ня­ми 8-Б кла­су спе­ціа­лі­зо­ва­ної шко­ли № 102 та 7-х кла­сів гім­на­зії № 176 — до від­ді­лу об­слу­го­ву­ван­ня уч­нів 5-10 кла­сів біб­ліо­те­ки за­ві­тав ук­ра­їн­ський ди­тя­чий пись­мен­ник Анд­рій Ба­чин­ський. Під час ці­ка­во­го і жва­во­го спіл­ку­ван­ня із ав­то­ром ауди­то­рія діз­на­лась про жит­тє­вий та твор­чий шлях пись­мен­ни­ка, іс­то­рію ви­ник­нен­ня твор­чих за­ду­мів, про­то­ти­пи ге­ро­їв Анд­ріє­вих тво­рів. А ра­зом із пред­став­ни­ком Ви­дав­ниц­тва Ста­ро­го Ле­ва Ма­рією Со­ло­мі­ною пись­мен­ник пред­ста­вив при­сут­нім свої «140 де­ци­бе­лів ти­ші», зму­сив­ши про­тя­гом пре­зен­та­ції кни­ги кож­но­го за­мис­ли­ти­ся над та­кою над­важ­ли­вою скла­до­вою на­шо­го сус­піль­ства, як лю­ди з об­ме­же­ни­ми мож­ли­вос­тя­ми.
Детальніше
Ayder podiiАйдер Муждабаєв.
Український світогляд. Точка зору


11 лютого 2016 року у рамках проекту біб­ліо­те­ки «Ук­ра­їн­ський сві­то­гляд. Точ­ка зо­ру» спів­роз­мов­ни­ком на­ших чи­та­чів — сту­ден­тів І курсу ка­фед­ри кни­го­знав­ства та біб­ліо­те­ко­знав­ства Ки­їв­сько­го на­ціо­наль­но­го уні­вер­си­те­ту куль­ту­ри і мис­тецтв, уч­нів 10-Б кла­су лі­цею № 142, сту­ден­тів Ко­лед­жу еко­но­мі­ки, пра­ва та ін­фор­ма­цій­них тех­но­ло­гій «КРОК» — на те­му крим­сько­та­тар­сько­го на­ро­ду, його сього­ден­ня в умо­вах анек­сії Кри­му Ро­сією став жур­на­ліст, ме­діа­ме­нед­жер, за­ступ­ник ге­не­раль­но­го ди­рек­то­ра крим­сько­та­тар­сько­го те­ле­ка­на­лу ATR Айдер Муж­да­ба­єв.
Детальніше
Gofman podii«Казки чарівні непідвладні часу». Лі­те­ра­тур­на гра-вік­то­ри­на, при­свя­че­на 240-річ­чю від дня на­род­жен­ня ні­мець­ко­го про­заї­ка Ернста Тео­до­ра Ама­дея Гоф­ма­на

21 січня 2016 року для знайомства із жит­тє­вим та твор­чим шля­хом ні­мець­ко­го про­заї­ка Ернста Тео­до­ра Ама­дея Гоф­ма­на до від­ді­лу об­слу­го­ву­ван­ня до­шкіль­ни­ків та уч­нів 1-4 кла­сів біб­ліо­те­ки за­ві­та­ли на­ші най­мо­лод­ші чи­та­чі. Цьо­го дня особ­ли­ва ува­га ді­тей бу­ла при­ку­та до каз­ки-юві­ля­ра пись­мен­ни­ка «Лус­кун­чик і ми­ша­чий ко­роль», яка цьо­го ро­ку від­зна­чи­ла 200-річ­чя з ча­су пуб­лі­ка­ції, іс­то­рії її на­пи­сан­ня, особ­ли­вос­тей ха­рак­те­рів ге­ро­їв кни­ги, їх при­год. А до­по­мог­ли ство­ри­ти каз­ко­ву ат­мос­фе­ру в чи­таль­ні го­лов­ний ба­лет­мейс­тер Ки­їв­сько­го му­ні­ци­паль­но­го ака­де­міч­но­го те­ат­ру опе­ри і ба­ле­ту для ді­тей та юнац­тва, На­род­на ар­тист­ка Ук­ра­їни Те­тя­на Ва­си­лів­на Бо­ро­вик та ар­тис­ти те­ат­ру, у ви­ко­нан­ні яких ауди­то­рія пе­ре­гля­ну­ла ури­вок з ба­ле­ту «Лус­кун­чик», на­со­ло­див­шись їх ак­тор­ською май­стер­ніс­тю. Та­кож при­сут­ні озна­йоми­лись із книж­ко­вою ви­став­кою тво­рів Гоф­ма­на з фон­дів біб­ліо­те­ки, взя­ли участь у те­ма­тич­ній лі­те­ра­тур­ній вік­то­ри­ні.
Детальніше
Bilokur podii«Катерина Білокур — самобутня художниця з на­ро­ду». Пре­зен­та­ція ви­став­ки ди­тя­чих ма­люн­ків, при­свя­че­на 116-річ­чю від дня на­род­жен­ня ви­дат­ної ук­ра­їн­ської ху­дож­ни­ці

20 січня 2016 року продемонструвати свої та­лан­ти у від­ді­лі мис­тецтв на­шої біб­ліо­те­ки зі­бра­лись юні об­да­ро­ва­ні ви­хо­ван­ці об­ра­зо­твор­чих об’єд­нань Цент­ру по­за­шкіль­ної ро­бо­ти Свя­то­шин­сько­го райо­ну м. Киє­ва. Пред­став­ле­ні на ви­став­ці кар­ти­ни мо­ло­дих ху­дож­ни­ків за мо­ти­ва­ми твор­чос­ті ук­ра­їн­ської ху­дож­ни­ці Ка­те­ри­ни Бі­ло­кур, спов­не­ні ін­ди­ві­ду­альнос­ті та не­пов­тор­нос­ті ви­ко­нав­ця, спра­ви­ли не­за­бут­нє ес­те­тич­не вра­жен­ня на ауди­то­рію. На від­крит­тя ви­став­ки за­ві­та­ли го­лов­ний ре­дак­тор Дер­жав­но­го спе­ціа­лі­зо­ва­но­го ви­дав­ниц­тва «Мис­тец­тво» Ні­на При­бє­га та ди­зай­нер альбо­му ви­дав­ниц­тва «Ка­те­ри­на Бі­ло­кур» Пет­ро Бур­кут, Ге­не­раль­ний ди­рек­тор На­ціо­наль­но­го му­зею ук­ра­їн­сько­го на­род­но­го де­ко­ра­тив­но­го мис­тец­тва Ад­ріа­на Вя­лець, за­снов­ник та пре­зи­дент Бла­го­дій­но­го фон­ду «Об­да­ро­ва­ні ді­ти — май­бут­нє Ук­раї­ни» Вла­да Ли­тов­чен­ко. Пре­зен­та­ція су­про­вод­жу­ва­лась ін­фор­ма­цій­но на­си­че­ни­ми роз­по­ві­дя­ми про жит­тє­вий та твор­чий шлях Ка­те­ри­ни Бі­ло­кур, те­ма­тич­ною книж­ко­вою ви­став­кою, грою на бан­ду­рах від уч­нів сту­дії по під­го­тов­ці ак­тор­ських кад­рів при На­ціо­наль­ній за­слу­же­ній ка­пе­лі бан­ду­рис­тів Ук­ра­їни ім. Г. Май­бо­ро­ди.
Детальніше
Архів подій

 

Анонси

Cinema logo

У березні 2016 року

Chitayemo razom logo

10.03.2016 р. У рамках Шевчен­ків­сько­го березня
«Митець з відкритим серцем». Презентація виставки дитячих малюнків (до 120-річчя від дня народження видатного українського художника, графіка Касіяна Василя Ілліча)
11.03.2016 р. У рамках Шевчен­ків­сько­го березня
Для наймолодшого читача
«Гортаючи сторінки Кобзаря». Поетичне знайомство
15.03.2016 р. У рамках Шевчен­ків­сько­го березня
«Спасибі, дідусю, що ти заховав в голові столітній ту славу козачу…». Виховна година. Зустріч із завідувачем відділенням Національного музею Тараса Шевченка «Хата на Пріорці» Ю. Єрмоленко
16.03.2016 р. У рамках Шевчен­ків­сько­го березня
«Рослини у творчості Тараса Шевченка». Літературна мандрівка. Зустріч з науковим співробітником Національного музею Тараса Шевченка Тамарою Дворниченко
17.03.2016 р. Лялькова вистава в НДСЛ «Охматдит» «Весела Плямка та Художник Петрик» від інтерактивного театру PUP.t.i.
(у рамках співпраці «Тепло душі — дітям «Охматдиту»)
22.03.2016 р. Для наймолодшого читача
Вистава «Пригоди Барвінка та Ромашки» за твором Богдана Чалого за участі Зразкового театру-студії «Барвінок»
23.03.2016 р. У рамках Шевчен­ків­сько­го березня
«Іду з дитинства до Тараса». Шевченківські читання віршів за участю авторів творів про Т. Шевченка
24.03.2016 р. Лялькова вистава «Петрик та лісові друзі» від інтерактивного театру PUP.t.i.
25.03.2016 р. «І тільки відкривається завіса, як озивається схвильовано душа!». Виставка театральних програмок. Книжкова виставка (до Міжнародного дня театру)
Kukly_logoЛЯЛЬКОВИЙ ТЕАТР ЗАПРОШУЄ!

30 березня 2016 року
о 16-00 у відділі обслуговування дошкільників та учнів 1-4 класів відбудеться вистава «Хто сказав «Няв».